Agjenda për Reforma Evorpiane (ERA)

Agjenda për Reforma Evropiane ka për qëllim përcaktimin e prioriteteve deri në fund të vitit 2017 për përmbushjen e obligimeve të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Objektiv parësor i ARE është prioritizimi i fushave në kuadër të MSA-së dhe zbatimi i aktiviteteve konkrete për përmbushjen e tyre. Si i tillë, ARE bazohet në prioritetin kyç të Qeverisë së Republikës së Kosovës – integrimin në BE. ARE gjithashtu është në përputhje me Programin e Qeverisë, PKZMSA-në dhe PRE-në. Për këtë qëllim janë dakorduar prioritete afatshkurtra në fushat e (I) qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit, (II) konkurrueshmërisë dhe klimës së investimeve, dhe (III) arsimit dhe punësimit.

Më shumë: 
 

Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) 2Raporti mbi zbatimin e ERA 1 11 2016- 30 11 2018Raporti mbi zbatimin e ERA 2016-2018ERA
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO