Vodič

EK je dostavila Vodič za viznu liberalizaciju u junu 2012. godine. S obzirom na širok spektar pitanja vezanih za viznu liberalizaciju vodič je imao za cilj identifikaciju zakonodavstva i svih drugih mera koje Kosovo treba da usvoji i sprovede, kao i uslove koji moraju biti ispunjeni u kratkoročnom periodu za napredak u pravcu vizne liberalizacije.


Vodič sadrži 95 kriterijuma i organizovan je prema odgovarajućim blokovima:


Blok 0. Repatriranje i reintegracija;

Blok 1. Sigurnost isprava;

Blok 2. Upravljanje granicama, azil i migracija;

Blok 3. Bezbednost i javni red, i

Blok 4. Sloboda kretanja i osnovna prava.


O spisku kriterijuma za Kosovo u okviru Vodiča za viznu liberalizaciju kliknite link : Vodič za Viznu Liberalizaciju.


Za rešavanje ovih mera, u aprilu 2013. godine izrađen je Akcioni Plan koji je sadržao konkretne aktivnosti za ispunjavanje preporuka i merljivih pokazatelja, koji će se koristiti za praćenje sprovođenja kriterijuma i preporuka. Ceo plan je sadržao oko 150 specifičnih aktivnosti.


Glavna dostignuća tokom procesa uključuju:


U oblasti repatriranja i reintegracije: adekvatna preraspodela i potrošnja budžeta ulagajući u dugoročnu reintegraciju repatriranih lica.


U oblasti sigurnosti isprava, postignuta je dopuna-izmena pravnog okvira za promenu imena.


U oblasti migracija i azila dokazano je drastično smanjenje broja Kosovara koji traže azil u zemljama EU-a, i takođe stvoreni su uslovi i dovoljni kapaciteti u slučaju izbegličkog priliva iz trećih zemalja na Kosovu. Takođe, izmenjen je Zakon o Javnim nabavkama obavezujući suspenziju i udaljavanje zvaničnika koji su optuženi i osuđeni za krivično delo, kao i funkcionalizovana je platforma e-nabavke.


U oblasti zaštite ljudskih prava, kompletiran je pravni okvir i postignut je sporazum sa Srbijom o slobodnom kretanju između Kosova i Srbije, omogućujući dozvoljavajući građanima obe zemlje da putuju unutar ili preko teritorija dveju zemalja sa ličnim kartama. Takođe, preostali poslednji kriterijum, odnosi se na rad Ombudsmana, odnosno obezbeđivanje adekvatnih prostorija i obezbeđivanje nezavisnog budžeta za ovu instituciju. Ove dve tačke su sprovedene u potpunosti.

Dana 18. jula 2018. godine, Evropska komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo i poslednja dva kriterijuma za liberalizaciju viznog režima: Stvaranje registra za istrage, pravosnažnih odluka sudova i konfiskacija o slučajevima visokog profila organizovanog kriminala i korupcije, kao i ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Evropska komisija je usvojila preporuku za ukidanje viza Kosovu, nakon što je procenjeno da je Kosovo sprovela sve obaveze koje proističu iz vodiča za liberalizaciju viznog režima.
Zadnji izveštaj takođe potvrđuje da Kosovo nastavlja da ispunjava sve kriterijume utvrđene u Vodiču za liberalizaciju viznog režima o readmisiji i reintegraciji, bezbednosti dokumenata, migraciju i upravljanje granicama, javni red i bezbednost i osnovna prava koja se odnose na slobodu kretanja.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO