SSP

Pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) pokrenuti su na osnovu potvrđivanja evropske perspektive Kosova u okviru Studije izvodljivosti, koja je zaključila da je Kosovo spremno za njihovo pokretanje. Na osnovu toga, 12. decembra 2012. godine, Savet za opšte poslove EU-a usvojio je predlog Komisije za pokretanje ovih pregovora i njegovu nameru da predloži relevantne direktive nakon ispunjenja kratkoročnih prioriteta od strane Kosova proizašlih iz ove studije, (koji su se odnosili na četiri oblasti: vladavina prava, javna uprava, zaštita manjina i trgovina). Odmah nakon objavljivanja ove studije, institucije Republike Kosovo su počele da sprovode kratkoročne kriterijume, proces koji je završen u roku od nekoliko meseci.

Kao rezultat, u aprilu 2013. godine, Komisija je objavila izveštaj o praćenju sprovođenja kratkoročnih kriterijuma proizašlih iz Studije izvodljivosti, kroz koji je potvrdila da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za početak pregovora za SSP. Na osnovu ovog izveštaja, 28. juna 2013. godine, Savet EU-a je doneo odluku o pokretanju pregovora za SSP-u između Kosova i EU-a. Pregovori su počeli 28. oktobra 2013. godine, sa prvim sastankom glavnih pregovarača. Nakon otvaranja pregovora, sa fokusom na poglavlja IV, V i VI, u njihov drugi krug, održan 27. novembra 2013. godine, fokusirao se na završetku ovih tri poglavlja, kojom prilikom su otvoreni pregovori o poglavljima I, III, VII, VIII, IX i X. Treći i četvrti krug su održani u decembru 2013. godine, odnosno u februaru 2014. godine, a peti krug (24. marta 2014. godine) je fokusiran na poslednjem preostalom poglavlju, Poglavlju II, o političkom dijalogu. Nakon pet rundi pregovora, završni sastanak glavnih pregovarača održan je 2. maja 2014. godine u Prištini, na kome su oni usvojili i potpisali SSP. Ovim je završen proces pregovaranja, a SSP je sada u postupku pregleda i usvajanja od strane Država članica i institucija EU-a. Očekuje se da će ovaj proces biti završen do sredine 2015. godine i očekuje se da će SSP stupiti na snagu od januara 2015. godine.

Republika Kosovo i Evropska unija potpisale su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 27. oktobra 2015. godine u Strazburu. Isti je usvojen od strane vlade Republike Kosova 30. oktobra 2015. godine, odlukom br. 01/55 o usvajanju Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova, sa jedne strane, i Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, sa druge strane, a ratifikovan je od strane Skupštine Republike Kosova 2. novembra 2015. godine, uz usvajanje Zakona br. 05/ L-069 o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova, sa jedne strane, i Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, sa druge strane.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je prvi ugovorni sporazum između Kosova i EU-a i kao takav, SSP predstavlja novu fazu političkih odnosa između Kosova i EU-a. Kao međunarodni sporazum, on uspostavlja zvanične mehanizme i rokove za sprovođenje svih reformi koje će progresivno približiti Kosovo i EU u svim oblastima politika, do potpunog ispunjavanje svih standarda EU-a. Štaviše, SSP uspostavlja okvir odnosa Kosova sa državama članicama i institucijama EU-a za sprovođenje Procesa stabilizacije i pridruživanja (SSP) do punog članstva u EU. Što se tiče delokruga, pored političkih pitanja i zakonskih obaveza (uključujući one koji utiču na domaći pravni poredak), SSP pokriva sve oblasti upravljanja.

Više:

SAA
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO