Kosovo i Evropska unija održali su peto zasedanje Pododbora SSP za energetiku, životnu sredinu, klimu, regionalni razvoj i prevoz

Priština, 17. mart 2021. god.

Zvaničnici Kosova i Evropske komisije održali su razgovore o dešavanjima tokom poslednje godine u oblastima energetike, životne sredine, klime, prevoza i regionalnog razvoja. Razgovor je održan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Teme reforme koje su bile predmet ovog zasedanja neposredno su povezane sa ekonomijom Kosova kao i sa blagostanjem građana. Postignuta je saglasnost da se strategije, akcioni planovi i zakoni ocene da bi se obezbedilo da su u skladu sa načelima i prioritetima prioritetne inicijative Zelenog dogovora i Zelene agende EU za Zapadni Balkan, da bi se obezbedilo da su usklađena relevantna dokumenta u svakom sektoru.

Što se tiče energetike, Komisija j pozdravila dešavanja u vezi sa potpisanjem ugovora o priključivanju operatera sistema transmisije Kosova (KOSTT) i ENTSO-E-a, koji je stupio na snagu oktobra 2020. godine, a kojim je KOSTT uspostavljen kao odvojena kontrolna oblast od decembra 2020. god. Komisija čeka na pokretanje ALPEX-a i uparivanje tržišta Kosova i Albanije. Komisija naglašava da će predstojeća Energetska strategija biti instrumentalna za obuhvatnu viziju budućeg kretanja Kosova u pravcu deugljenizacije u proizvodnji energije. Komisija, takođe, poziva Kosovo da počne da pravi korake za povećanje razvoja alternativnih izvora energije i poziva na dalje napore za unapređenje mera energetske efikasnosti za privatna domaćinstva. Posebno, Komisija čvrsto podstiče Kosovo da pređe sa postojećeg sistema zelene tarife za obnovljivu energiju na konkurentne šeme podrške na osnovu javnog poziva. Komisija je pozdravila napredak ostvaren u primeni zakona kojima se prevodi Treći energetski paket i poziva na što skorije usvajanje preostalih zakona u vezi sa naftom i druge reforme.

Što se tiče klimatskih mera, Komisija je izrazila zabrinutost povodom dešavanja u vezi sa klimatskim merama, naglašavajući potrebu za usvajanjem neophodnog zakonodavnog okvira i strateških dokumenata za usklađivanje njegove posvećenosti sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan. Takođe, Komisija je naglasila značaj primene i jačanja administrativnog kapaciteta.

Što se tiče životne sredine, Komisija je izrazila zabrinutost i u pogledu ograničenih dešavanja. Vođen je razgovor o značaju nacionalnog administrativnog kapaciteta za primenu i sprovođenje zakona. Vođen je razgovor i o drugim dešavanjima u vezi sa kvalitetom vazduha, upravljanjem otpadom i vodom, zaštitom prirode, šumarstvu, buci, hemikalijama i civilnoj zaštiti.

Što se tiče prevoza, Komisija je pozdravila proaktivno učešće Kosova u Zajednici ugovora o saobraćaju. Vodio se razgovor i o poslednjim dešavanjima u vezi sa zakonima i politikom u oblasti prevoza. Komisija je podvukla potrebu da se nastavi sa osmišljavanjem projekata koji će pomoći da se uspostavi glavna mreža prevoza za Zapadni Balkan, da bi se doprinelo ekonomskom razvoju. Obe strane su se saglasile oko potrebe da se nastavi sa reformama, uključujući jačanje nezavisnosti i kapaciteta regulatornih institucija u prevoznom sektoru. Komisija je pozvala na konkretne i hitne mere za unapređenje bezbednosti na putu, u interesu građana. Posebno, Komisija je čvrsto podstakla Kosovo da usvoji novu strategiju bezbednosti u saobraćaju za deceniju 2021-2030. Komisija je pozvala Kosovo da završi prevođenje preostalih stavki iz prve faze Evropskog sporazuma o civilnoj avijaciji.

Na kraju, što se tiče regionalnog razvoja, Komisija je pozdravila usvajanje Strategije o regionalnom razvoju i naglasila značaj povećanja kapaciteta i politike primene u datom sektoru.

Pregled
•Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa evropskom agendom. Tela SSP obuhvataju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kom pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za SSP, koji obuhvataju širok spektar komunitarnog prava EU. Zasedanja tela SSP služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije.
•Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu.
•Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, klimatskim promenama i regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici.
•Druge dve oblasti obuhvaćene zasedanjima posebnih grupa obuhvataju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti.

Za više informacija, kontaktirajte:
Kancelariju Evropske unije na Kosovu, Fjolla.Ceku@eeas.europa.eu
Ured premijera, flamur.salihu@rks-gov.net
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO