Poštovana gđo. Apostolova,
Poštovani zam. Ambasadora,
Poštovani poslanici,
Dame i Gospodo,

Poštovana gđo. Apostolova,
Poštovani zam. Ambasadora,
Poštovani poslanici,
Dame i Gospodo,

Na početku, dozvolite mi da izrazim zadovoljstvo što vam se obraćam na ovom okruglom stolu u svojstvu ministarke za evropske integracije i takođe da zahvalim Grupu za pravne i političke studije, za inicijativu da diskutujemo o SSP-u i reformama koje treba preduzeti. Takođe, dozvolite mi da izrazim svoju posvećenost za napredovanje procesa evropskih integracija, čija dinamika smatram da se treba ubrzati.

Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kroz koji je Kosovo po prvi put stupilo u ugovorne odnose sa Evropskom unijom, osim što je uspeh, treba da bude poticaj da se isti uspešno sprovodi kako bi smo nastavili naše putovanje ka Evropskoj uniji. U ovom suštinskom procesu za Republiku Kosovo, sprovođenje SSP-a je naš najvažniji prioritet. Sprovođenje SSP-a sada zahteva usklađivanje zakonodavstva sa standardima EU-a i potpuno sprovođenje zakonodavstva u praksi. To će zahtevati političku volju, birokratski kapacitet i održivo finansiranje.

Ministarstvo za evropske integracije počelo je sa razmatranjem Nacionalnog plana za sprovođenje SSP-a, koji je redovni godišnji proces planiranja politika za sprovođenje SSP-a. Svrha razmatranja je ažuriranje ovog programa i izrada kratkoročnih mera koje će se sprovesti tokom 2018. godine. U cilju praćenja sprovođenja SSP-a, prvi sastanak Komiteta u Briselu održaće se u oktobru, dok će u novembru biti održan drugi sastanak Saveta.

U cilju prioritizacije reformi koje su pred nama, Vlada Republike Kosova i Evropska unija pokrenule su Evropsku agendu reformi ili skraćeno ERA. ERA predviđa sprovođenje 22 konkretnih prioriteta od strane niza institucija. Ja ću preduzeti sve mere kako bih osigurala da su sve institucije svesne svojih prioriteta kao i da bih pružila podršku MEI u okviru ovog procesa.

SSP je jedan ugovor koji smo sklopili sa Evropskom unijom i u trenutku ulaska u ovaj ugovorni odnos mi smo se obavezali da ćemo ispuniti zahtevane kriterijume i sprovesti ovaj sporazum. Svih 35 poglavlja SSP-a su jasne u pogledu kriterijuma koje trebamo ispuniti.

Reforme u svakoj oblasti, u svakom sektoru, trebaju biti u funkciji sprovođenja SSP-a kao jedini dokument koji treba da bude osnova za reforme. Sva poglavlja SSP-a mogu se sprovoditi preduzimanjem dubokih reformi u odgovarajućim sektorima. Uprkos činjenici da su sva poglavlja SSP-a važna, smatram da prioritet treba dati reformama u oblasti vladavine prava, usklađivanju kosovskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, sprovođenju zakonodavstva, klimi poslovanja, zaštiti konkurencije, unapređenju politika obrazovanja i zapošljavanja, kao i regionalnoj saradnji.

Mi moramo pokazati posvećenost i ozbiljnost u sprovođenju SSP-a, jer od toga će zavisiti naš put i naša budućnost ka EU. Čvrsto verujem da ne možemo govoriti o jednom uspešnom procesu sprovođenja SSP-a bez uključivanja civilnog društva. MEI trenutno radi na stvaranju modaliteta za što aktivnije uključivanje civilnog društva u naš rad ka ispunjavanju naših obaveza koje proizlaze iz SSP-a, i pozdravljamo bilo koju inicijativu ili pomoć koju možemo dobiti od civilnog društva.

Na kraju, dozvolite mi da ponovim spremnost MEI i moju posvećenost da radim sa svim domaćim institucijama i institucijama EU-a, uz aktivno uključivanje građana i civilnog društva u sprovođenju SSP-a, podstičući sve institucije da preduzmu potrebne reforme koje se zahtevaju za ispunjavanje što više kriterijuma koji proizilaze iz SSP-a.

Zahvaljujem se vam na pažnji!

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO