Govor ministarke Hoxha za sastanak sa premijerom i HOMS-om

Poštovani premijeru Haradinaj,
Poštovani ministri,
Poštovana gđa. Apostolova,
Poštovani ambasadori,
Dame i gospodo,

U početku, dozvolite mi da izrazim zadovoljstvo što ću se na ovom sastanku obratiti kao ministarka za evropske integracije. Takođe, dozvolite mi da izrazim svoju posvećenost za unapređenje procesa evropskih integracija, čija dinamika smatram da se treba ubrzati. Za Kosovo, proces evropske integracije nije opcija, već je put koji smo izabrali, i mi moramo da obavimo svoje zadatke kako bi smo postigli napredak.

Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kroz koji je Kosovo po prvi put ušlo u ugovorne odnose sa Evropskom unijom, osim što je uspeh treba da bude poticaj da se isti uspešno sprovodi kako bi smo nastavili naš put ka Evropskoj uniji. Pored SSP-e, dozvolite mi da spominjem, stupanje na snagu Okvirnog sporazuma o pristupu programima Evropske unije, koji takođe otvara vrata za dalju saradnju i potvrđuje Evropsku uniju kao glavnog partnera za razvoj Kosova.

Međutim, pred nama je puno izazova. Među njima, na početku bih spomenula činjenicu da građani Republike Kosova ne uživaju pravo slobodnog kretanja u Evropskoj uniji, postajući tako izolovani građani ovog dela Evrope. Uslove koje Kosovo treba ispunjavati za liberalizacije viza su jasni. U svojstvu ministarke za evropske integracije , izražavam bezrezervnu posvećenost da radimo zajedno sa svim institucijama i da ispunimo ove uslove kako bi se omogućilo našim građanima slobodno kretanje. Slobodno kretanje građana zavisi od rada i angažovanja svih institucija Republike Kosova u ispunjavanju određenih uslova.

U ovom suštinskom procesu za Republiku Kosovo, sprovođenje SSP-a je naš najvažniji prioritet. Sprovođenje SSP-a sada zahteva usklađivanje zakonodavstva sa standardima EU-a i potpunu primenu zakonodavstva u praksi. To će zahtevati političku volju, birokratske kapacitete i održivo finansiranje.

Ministarstvo za evropske integracije je počeo razmatranje Nacionalnog plana za sprovođenje SSP-a, koji je redovni godišnji proces planiranja politika za sprovođenje SSP-a. Svrha razmatranja je ažuriranje ovog programa i izrada kratkoročnih mera koje će se realizovati tokom 2018. U cilju sprovođenja SSP-a u oktobru će biti održan prvi sastanak Komiteta u Briselu, a u novembru će se održati drugi sastanak Saveta.

U cilju prioritizacije reformi koje su pred nama, Vlada Republike Kosova i Evropska unija pokrenule su Evropsku agendu reformi ili skraćeno ERA. ERA predviđa sprovođenje 22 konkretnih prioriteta od strane niza institucija. Ja kao ministarka ću preduzeti sve mere kako bih osigurala da su sve institucije svesne svojih prioriteta kao i da bih pružila podršku MEI u okviru ovog procesa.

Mi moramo da pokažemo posvećenost i ozbiljnost u sprovođenja prioriteta, konkretno promovisanjem dobrog upravljanja i jačanjem vladavine prava, braneći konkurentnost i poboljšanjem investicione klime i unapređenjem politika zapošljavanja i visokog obrazovanja. Ministarstvo za evropske integracije će pružiti pomoć u tom pogledu i blisko će sarađivati sa svim institucijama za sprovođenje ovih prioriteta.

Što se tiče programa EU, nakon stupanja na snagu Okvirnog sporazuma, kosovske institucije su donele odluku da počnu sa apliciranjem za članstvo u 4 programa. Kako ministarka za integracije ja ću se pobrinuti da su preduzeti svi neophodni koraci za završavanje pregovora o učlanjenju u ERASMUS, COSME, Evropa za građane i Kreativna Evropa. Učešće u ovim programima će pružiti studentima, Akademiji, poslovanjima, civilnom društvu i umetničkoj i kreativnoj zajednici još bliže Evropsku uniju.

Što se tiče pomoći EU ili IPA, kosovske institucije u saradnji sa Evropskom komisijom su se pobrinule da osiguraju da se pomoć EU od oko 80 miliona evra godišnje podrži ključne reforme predviđene u SSP-u . U tom smislu, mi smo završili pregovore IPA 2016 u iznosu od 70.5 miliona evra, gde 45.5 miliona evra će podržati reforme za povećanje konkurentnosti i podršku poslovanjima, obrazovanju i zapošljavanju, kao i ljudskih prava. Trenutno smo još uvek u pregovorima za direktnu budžetsku podršku u iznosu od 25 miliona evra za reformu javne uprave. U tom smislu, već je dostavljen Nacrt zakon u Vladi o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma IPA 2016.

Na kraju, dozvolite mi da ponovim spremnost MEI i moju posvećenost da radim sa svim institucijama u ispunjavanju svih kriterijuma koji se zahtevaju za proces liberalizacije viznog režima, sprovođenje prioriteta ERA i sprovođenje SSP u celini.

Hvala vam na pažnji!

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO