Raportet mbi zbatimin e PKZMSA-së

Qeveria, si mekanizmi qendror nacional përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, mbikëqyr zbatimin e PKZMSA-së, përmes institucionit të mandatuar për koordinimin e procesit të integrimit në BE – Ministrisë së Integrimit Evropian (MIE). MIE e kryen këtë detyrë përmes raporteve të rregullta mbi zbatimin e PKZMSA-së, të cilët hartohen çdo tre muaj. Qëllimi i tyre është vlerësimi dhe përmirësimi i zbatimit të PKZMSA-së, si dhe ofrimi i llogaridhënies dhe transparencës brenda institucioneve (deri në nivelin më të lartë politik) dhe ndaj palëve të tjera të interesuara e publikut të gjerë rreth zbatimit të MSA-së. Këto arrihen përmes diskutimit të të gjeturave në mbledhje të Qeverisë, në kuadër të strukturave të stabilizim-asociimit (pas krijimit të tyre), si dhe duke i ndarë këto raporte me autoritetet e BE-së dhe publikuar ato.

Raport mbi zbatimin e PKZMSA prill-qershor 2022Raport mbi zbatimin e PV ERA II janar - mars 2022Raport mbi zbatimin e PV ERA II prill- qershor 2022Raport mbi zbatimin e PKZMSA janar-mars 2022Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim[1]Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2021Raport mbi zbatimin e PKZMSA korrik shtator 2021 FinalRaport mbi zbatimin e
Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2020
Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë periudhës korrik-shtator 2020Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2019Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë periudhës korrik – shtator 2019Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit (PKZMSA) gjatë periudhës prill – qershor 2019Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) gjatë periudhës janar – mars 2019Raporti mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2018Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2017Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2016
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO