Ministria

Krijimi i Ministrisë së Integrimit Europian në Prill të vitit 2010 nga Qeveria e Republikës së Kosovës shënon një hap të rëndësishëm dhe dëshmon që Integrimi Europian është një prioritet kombëtar dhe pikësynim i përbashkët institucional. Duke marrë parasysh që e ardhmja e Kosovës është në Bashkim Europian, vetë procesi i hyrjes në BE do të ndihmojë në përmirësimin e standardeve të jetesës për të gjithë qytetarët, do të promovojë integrimin ekonomik dhe rajonal si dhe do të sjellë Kosovën më afër Europës.
 
Ne jemi të vetëdijshëm që populli i Kosovës na ka besuar me një përgjegjësi të madhe. Prandaj edhe jemi të përkushtuar ndaj punës drejt progresit të qartë duke i identifikuar mundësitë për veprim dhe ndryshime konstruktive. Për të mundur t’i qasemi një procesi të gjatë dhe të vështirë siç është Integrimi Europian, kemi vendosur disa prioritete nëpër të cilat mund t’i kanalizojmë forcat, përkushtimin  dhe përpjekjet tona. Ndër to përfshihet lëvizja e lirë e qytetarëve, integrimi ekonomik, koordinimi efektiv i donatorëve, vendosja e një komunikimi me faktorët brenda dhe jashtë institucioneve tona, e në veçanti forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile.

Duke e pasur drejtimin, koordinimin dhe monitorimin e veprimeve të procesit drejt integrimit të Republikës së Kosovës në Bashkimin Europian si mision kryesor, fushëveprimtaria e ministrisë mbulon:

Përgatitjen dhe monitorimin e dokumenteve strategjike për përparim në implementimin e kritereve dhe obligimeve që dalin nga procesi i Integrimit Europian. Këtu hyjnë përgatitja e këtyre dokumenteve si dhe harmonizimi i tyre me dokumentet tjera strategjike të Qeverisë. MIE gjithashtu organizon përgatitjen dhe prezantimin e dokumenteve relevante nga institucionet e linjës sipas afateve të caktuara nga procesi i integrimit.

Asistimin dhe organizimin e mekanizmave të koordinimit të donacioneve. Në këtë drejtim, MIE synon harmonizimin e asistencës nga jashtë me axhendën Europiane të Kosovës. Në këtë kontekst, koordinon, programon dhe monitoron programet e asistencës së BE-së dhënë Qeverisë së Republikës së Kosovës sipas prioriteteve që ka vendi ynë. Brenda këtyre programeve, MIE përgatit dhe nënshkruan marrëveshjet financiare të asistencës së BE-së në emër të Republikës së Kosovës.

Bashkërendimin, monitorimin dhe analizën e ecurisë së procesit të përafrimit të legjislacionit vendor me atë të BE-së, vlerëson pajtueshmërinë e këtij legjislacioni me të drejtën e BE-së, si dhe koordinon përkthimin e legjislacionit të BE-së për procesin e përafrimit të legjislacionit vendor me atë të BE-së.

Në bashkëpunim me institucionet tjera përgjegjëse, MIE përgatit dhe koordinon procesin e zhvillimit të kapaciteteve në fushën e Integrimit Europian për të bërë të mundur funksionimin si institucion efektiv, i aftë të tërheqë dhe të mbajë talentë profesionalë për të dhënë shembull pozitiv të një institucionit me standarde profesionale dhe menaxheriale.

Vendosjen e një programi të komunikimit publik mbi çështjet e Integrimit Europian për të siguruar informimin sa më të mirë të qytetarëve të Kosovës në lidhje me Integrimin Europian. 

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO