Departamenti i kritereve ekonomike dhe tregut të brendshëm

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Kritereve Ekonomike dhe Tregut të Brendshëm janë:

1.1. Koordinon procesin e Stabilizim-Asocimit, në kuadër të Kritereve Ekonomike të Kopenhagës  dhe kapitujt negociues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 dhe 33;

1.2. Koordinon strukturat negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të Kritereve Ekonomike të Kopenhagës  dhe kapitujt negociues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 dhe 33;

1.3. Koordinon përgatitjen, zbatimin dhe monitorimin e dokumenteve strategjike të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të Kritereve Ekonomike të Kopenhagës  dhe kapitujt negociues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 dhe 33;

1.4. Koordinon raportimin e rregullt në Komisionin Evropian, në kuadër të Kritereve Ekonomike të Kopenhagës  dhe kapitujt negociues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 dhe 33;

1.5. Ofron mbështetje në zhvillimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis Communautaire), në kuadër të Kritereve Ekonomike të Kopenhagës  dhe kapitujt negociues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 dhe 33;

1.6. Ofron mbështetje në procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të acquis communautaire, në kuadër të Kritereve Ekonomike të Kopenhagës  dhe kapitujt negociues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 dhe 33;

1.7. Implementon metodologjinë dhe procedurat uniforme të përgatitura nga Departamenti për Koordinimin e Procesit të Stabilizim Asocimit.

2. Udhëheqësi i Departamentit të Kritereve Ekonomike dhe Tregut të Brendshëm raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Në kuadër të këtij Departament bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

3.1. Divizioni i Ekonomisë, Zhvillimit Rajonal dhe Statistika;

3.2. Divizioni Tregut të Brendshëm dhe Tregtisë; dhe

3.3. Divizioni i Politikave Sociale, Arsimit dhe Shendetësisë.

4. Numri i të punësuarve në Departamentin e Kritereve Ekonomike dhe Tregut të Brendshëm është nëntë (9).


Divizioni i Ekonomisë, Zhvillimit Rajonal dhe Statistika

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Ekonomisë, Zhvillimit Rajonal dhe Statistika janë:

1.1. Koordinon procesin e Stabilizim-Asocimit, në kuadër të kapitujve negociues 4, 17, 18, 32, 33 dhe kritereve ekonomike të Kopenhages;

1.2. Koordinon strukturat negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 4, 17, 18, 32, 33 dhe kritereve ekonomike të Kopenhages;

1.3. Koordinon përgatitjen, zbatimin dhe monitorimin e dokumenteve strategjike të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 4, 17, 18, 32, 33 dhe kritereve ekonomike të Kopenhages;

1.4. Koordinon raportimin e rregullt në Komisionin Evropian, në kuadër të kapitujve negociues 4, 17, 18, 32, 33 dhe kritereve ekonomike të Kopenhages;

1.5. Ofron mbështetje në zhvillimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis Communautaire), në kuadër të kapitujve negociues 4, 17, 18, 32, 33 dhe kritereve ekonomike të Kopenhages;

1.6. Ofron mbështetje në procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të acquis communautaire, në kuadër të kapitujve negociues 4, 17, 18, 32, 33 dhe kritereve ekonomike të Kopenhages.

2. Udhëheqësi i Divizionit të Ekonomisë, Zhvillimit Rajonal dhe Statistika raporton tek Udhëheqësi i Departamentit.

3. Numri i të punësuarve brenda Divizionit të Ekonomisë, Zhvillimit Rajonal dhe Statistika është dy (2).


Divizioni i Tregut të Brendshëm dhe Tregtisë

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Tregut të Brendshëm dhe Tregtisë janë:

1.1. Koordinon procesin e Stabilizim-Asocimit, në kuadër të kapitujve negociues 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 dhe 30;

1.2. Koordinon strukturat negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 dhe 30;

1.3. Koordinon përgatitjen, zbatimin dhe monitorimin e dokumenteve strategjike të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 dhe 30;

1.4. Koordinon raportimin e rregullt në Komisionin Evropian, në kuadër të kapitujëve negociues 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 dhe 30;

1.5. Ofron mbështetje në zhvillimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis Communautaire), në kuadër të kapitujve negociues 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 dhe 30;

1.6. Ofron mbështetje në procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të acquis communautaire, në kuadër të kapitujve negociues 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 dhe 30.

2. Udhëheqësi i Divizionittë Tregut të Brendshëm dhe Tregtisëraporton tekUdhëheqësi i Departamentit.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Tregut të Brendshëm dhe Tregtisë është katër (4).


Divizioni i Politikave Sociale, Arsimit dhe Shëndetësisë

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Politikave Sociale, Arsimit dhe Shëndetësisë janë:

1.1. Koordinon procesin e Stabilizim-Asocimit, në kuadër të kapitujve negociues 2, 10, 19, 25 dhe 26;

1.2. Koordinon strukturat negociuese qeveritare në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 2, 10, 19, 25 dhe 26;

1.3. Koordinon përgatitjen, zbatimin dhe monitorimin e dokumenteve strategjike të Qeverisë në fushën e integrimit evropian, në kuadër të kapitujve negociues 2, 10, 19, 25 dhe 26;

1.4. Koordinon raportimin e rregullt në Komisionin Evropian, në kuadër të kapitujve negociues 2, 10, 19, 25 dhe 26;

1.5. Ofron mbështetje në zhvillimin institucional për zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis Communautaire), në kuadër të kapitujve negociues 2, 10, 19, 25 dhe 26;

1.6. Ofron mbështetje në procesin e përafrimit të kapitujve përkatës të acquis communautaire, në kuadër të kapitujve negociues 2, 10, 19, 25 dhe 26.

2. Udhëheqësi i Divizionit të Politikave Sociale, Arsimit dhe Shendetësisë raporton tek Udhëheqësi i Departamentit.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Politikave Sociale, Arsimit dhe Shendetësisë është dy (2).

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO