Follow Us

Raporti i Progresit

Raportet e Progresit janë raporte që nxjerren nga Komisioni Evropian për secilin vend te Ballkanit Perëndimor të kyçur në PSA. Zakonisht këto raporte Komisioni Evropian i publikon në vjeshtë të çdo viti dhe tregon përparimet e këtyre vendeve drejt Bashkimit Evropian ne kuadër të PSA-së. Qëllimi është që përmes Raporteve të Progresit të vlerësojë gjendjen specifike në  fushën e integrimeve Evropiane për secilin vend, qoftë vend kandidat apo kandidat potencial për anëtarësim në BE.

Komisioni Evropian rregullisht raporton para Këshillit dhe Parlamentit mbi përparimet e arritura të vendeve të Ballkanit Perëndimor që janë të kyçura na procesin e Stabilizim Asociimit dhe ngërthen në vete progresin e arritur për periudhën dymbëdhjetë-muajshe të secilit vend. Raportet e Progresit shkruhen për secilin vend të Ballkanit perëndimor veç e veç, dhe kane të njëjtën strukturë. Këto Raporte përshkruajnë marrëdhëniet në mes të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian.

Raportet analizojnë situatën politike të këtyre vendeve për sa i përket fushave siç janë: demokracia, sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut, mbrojtja e pakicave dhe çështjeve rajonale. Gjithashtu përmes këtyre raporteve të progresit analizohet edhe situata ekonomike e secilit vend të Ballkanit Perëndimor veç e veç, duke bërë një shqyrtim të kapaciteteve të këtyre vendeve për zbatimin e standardeve evropiane qe do te thotë përafrimin e legjislacionit dhe politikave të saja me ato  Acquis Comunitare të BE-së.

Përparimet për secilin vend të Ballkanit Perëndimor vlerësohen në bazë të vendimeve të marra, legjislacionit të aprovuar,  dhe zbatimit të masave. Me qëllim të sigurimit të qasjes së barabartë, ligjet apo masat që janë në përgatitje e sipër, apo janë në pritje të ndonjë aprovimi, nuk merren parasysh. Kjo qasje tregon trajtim të barabartë dhe vlerësim objektiv për të gjitha vendet.

Ky raport behet në bazë të informacioneve të mbledhura dhe analizuara nga Komisioni Evropian. Për me tepër Komisioni për përpilimin e raporteve të Progresit  përdor burime informacionesh nga me të ndryshëm. Raportet nga autoritetet institucionale te vendeve të Ballkanit Perëndimor, burime të marra nga vet shtetet anëtare të BE-së, raporte nga Parlamenti Evropian, informacione të organizatave të ndryshme qoftë qeveritare apo jo qeveritare ( NGO).

Raporti i Progresit për Kosovën

Me qëllim që Kosova të mos mbetet prapa vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe për arsye të statusit të pazgjidhur të atëhershëm, Komisioni Evropian kishte dizajnuar enkas për Kosovën procesin e quajtur  ‘Mekanizmi Përcjellës i Stabilizim Associimit.’ Përmes këtij mekanizmi Kosova është pjesëmarrëse e drejtpërdrejt e këtij procesi integrues si dhe shfrytëzon të njejtat forma dhe instrumente, që janë paraparë në kuadër të Procesit të Stabilizim Asociimit, si: masat tregëtare, asistenca financiare, bashkëpunimi rajonal, partneriteti evropian, raportet e progresit etj.

Komisioni Evropian, sikurse me vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, edhe për Kosovën prej vitit 2002  kishte filluar me raportet e rregullta tek Këshilli dhe Parlamenti Evropian mbi progresin e arritur të Autoriteteve Kosovare drejt Integrimit Evropian. Përmes këtyre raporteve Komisioni Evropian analizon situatën politike, ekonomike në Kosove si dhe atë të reformave të ndërmarra në fushën e legjislacionit. Periudha raportuese dhe struktura e këtyre raporteve nuk dallon nga ajo që përpilohen edhe për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe përfshin po të njëjtën periudhë dymbëdhjetë muajsh ku Komisioni Evropian përmend të arriturat por edhe ngecjet e autoriteteve në Kosovë.

Përpilimin e këtyre raporteve Komisioni Evropian e bën ne bazë të informacioneve dhe burimeve të mbledhura përmes:

-    përfaqësueseve të Komisionit Evropian në Kosovë,
-    misioneve të ndryshme Evropiane në Kosovë,
-    raporteve të rregullta të ndërkombëtare Kosovare,
-    shteteve anëtare dhe përfaqësuesve të këtyre shteteve në Kosovë,
-    organizatave tjera ndërkombëtare si dhe nga
-    organizatat jo qeveritare.

Lidhjet

Raport i progresit për Kosovën 2009 [ shqip ]

Raporti i progresit për Kosovën 2008 [anglisht]
Strategjia e zgjerimit 2008 - 2009 [anglisht]

Raporti i progresit për Kosovën 2007 [anglisht]

Strategjia e zgjerimit 2007 - 2008 [anglisht]

Regjistrohu për info